Actievoorwaarden Tumble 'N Dry x Polaroid

De actie ‘Tumble 'N Dry x Polaroid  (verder te noemen “de Actie”)  is een initiatief van Tumble ‘N Dry (hierna “de Organisator” genoemd. Moermanskkade 309, 1013 BC Amsterdam, Nederland. Tumble ‘N Dry handelt conform de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

Artikel 1. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Actie.

 • Aan de Actie kan vanaf 18 september tot en met 1 oktober 2019 deelgenomen worden.
 • Deelname aan de Actie is gratis.
 • Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Tumble ’N Dry, alsmede ieder die op enigerlei wijze (in)direct betrokken is bij de ontwikkeling en uitvoering van de Actie.
 • Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Polaroid, alsmede ieder die op enigerlei wijze (in)direct betrokken is bij de ontwikkeling en uitvoering van de Actie.
 • De Organisator is te allen tijde gerechtigd zonder voorafgaande kennisgeving de voorwaarden van de Actie te wijzigen, op te schorten of te beëindigen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers. Een eventuele herziene versie van de voorwaarden zal op de website www.tumblendry.com worden geplaatst.
 • De Organisator is niet aansprakelijk voor eventuele type-, druk-, of zetfouten. Aan de voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.
   

Artikel 2. Deelname
Door deelname aan de actie ga je akkoord met deze actievoorwaarden.

 • Alle deelnemers zijn gebonden aan de bepalingen van deze voorwaarden.
 • Deelnemer garandeert dat de tijdens de actieperiode door hem/haar persoonlijk ingevulde gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
 • Deelname aan de Actie is mogelijk door middel van het openbaar publiceren van een foto op Instagram of Facebook met de hashtag #tumblendryxpolaroid ten tijde van de actieperiode.
 • Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van de actie kunnen van deelname worden uitgesloten.
   

Artikel 3. Speelwijze

Wanneer je je via de daarvoor bestemde campagne een foto openbaar publiceert op Instagram of Facebook met de hashtag #tumblendryxpolaroid neem je deel aan de actie.

 • Iedere deelnemer maakt kans op de onder Artikel 4 genoemde prijzen.
 • Na afloop van de actie worden door Tumble ‘N Dry via een onafhankelijke loting de prijswinnaars bepaald.
 • Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Per persoon kan één keer aan de prijs van de Actie worden deelgenomen.
   

Artikel 4. Prijzen

Prijs

 • Van alle inzendingen voor de Tumble ’N Dry x Polaroid winactie via de daarvoor bestemde campagne zullen er 5 prijswinnaars zijn.
 • De winnaar wordt uiterlijk 5 oktober 2019 bekend gemaakt. De winnaars worden op de hoogte gebracht op de officiële Facebookpagina en Instagram pagina van Tumble ’N Dry.
 • De 5 winnaars winnen 1 Polaroid Instant digital camera
 • Prijs is niet in te wisselen tegen contanten.
 • ​De prijs is persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan anderen
 • De winnaar dient na bekendmaking van de prijs, binnen 2 weken de prijs in ontvangst te nemen. Indien dit niet gebeurt, komt de prijs na deze termijn te vervallen.
 • Er geldt voor de te winnen prijs geen vervangingswaarde.
 • De te winnen prijs kan niet worden teruggebracht of geruild worden voor iets anders.
   

Artikel 5. Persoonsgegevens

Door deelname accepteert de Deelnemer dat zijn/haar persoonsgegevens worden geregistreerd en in het kader van deze actie worden gebruikt door de Organisator. De Organisator behandelt deze gegevens vertrouwelijk en stelt deze niet ter beschikking aan derden anders dan noodzakelijk in het kader van de Actie.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 • “De Organisator” is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdend met de actie.
 • “De Organisator” kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt als gevolg van de door haar uit te keren prijs. Tumble ‘N Dry verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijs.

1. Polaroid, Polaroid & Pixel, Polaroid Classic Border Logo, and Polaroid Color Spectrum are trademarks of PLR IP Holdings, LLC, used with permission.
2. PLR IP Holdings, LLC (“Polaroid”) is in no way a sponsor or administrator of this contest.
3. Polaroid is excluded from any and all liability related to and/or arising from the administration of this contest.
4. This contest is in no way sponsored or administered by PLR IP Holdings, LLC (“Polaroid”). By participating in the contest, participants agree to release, indemnify and hold harmless Polaroid and its affiliates, and their respective agents, representatives, officers, directors, shareholders, and employees from and against any injuries, losses, damages, claims, actions and any liability of any kind resulting from or arising from participation in the contest or the acceptance, possession, use, misuse or nonuse of the Prize.


​Amsterdam, 17 september 2019